สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา

นักเขียนโปรมแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (programmer)

นักวิเคราะห์ระบบ
(system analyst)

ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (database administrator)

 ผู้ดูแลและบริหารระบบ(system administrator)

ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
(
network administrator)

ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ (webmaster)

 IT Management & Project Management

Database Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (InformationTechnology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)
วิชาเอก ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน ตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาษาที่ใช้ภาษาไทย การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563