ภาคการศึกษาที่ 2/2565  ในรายวิชา 503-206 การสร้างเสริมสุขภาพจิต
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์