อาจารย์อดิศักดิ์  หวานใจ
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์ณัฐกานต์ นิลอ่อน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ดร. รัชนีกร ฤทธาพิพัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ดร.นรันต์ ณัฏฐารมณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์ขนิษฐา ยอดไทร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์ลุกมาน สือรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์อัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน