สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์จิตรพงษ์  เจริญจิตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เจริญ  รุ่งกลิ่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ณธัชสร  จุติสงขลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สันทัด  พรหมแท่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ