ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิสา ยาอีด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี