ชื่อ-สกุล : อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 104
อีเมล์ : jittrapong_j@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
– การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
– อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
– สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
– คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
– ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557

รัฐศาสตรบัณฑิต
บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2554

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
(8 ก.ค.)2565-ปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ก.ย.)2563-(8 ก.ค.)2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(พ.ย.)2561-(ส.ค.)2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559-(ต.ค.)2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554-2557
บริษัท สมิหลา เฮลท์ คอมมูนิตี้ จำกัด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม