ชื่อ-สกุล : ดร.สุทธิสา ยาอีด
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 307
อีเมล์ : sutisa@hu.ac.th

การศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2560

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2550

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2559

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2562

ใบประกอบวิชาชีพ : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมเคมี เลขทะเบียน ภค.685
: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เลขทะเบียน สธช.6578

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

พ.ศ.2565-ปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1 ส.ค.)พ.ศ.2564-(31 ก.ค.)พ.ศ.2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2563 มีค.-เมย.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ.2560-2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ.2538-2559
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้ช่วยนักวิจัย
พ.ศ.2553-2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยนักวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม