ผลงานนักศึกษา ปี 2565

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม "ลุย ลุย ลุย" ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศในการแข่งขัน "CHICKEN RUN : Enterprise of the future จัดโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในช่วงวันที่ 27-28 กันยายน 2565 โดยตั้งทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทีมนักศึกษา จาก คณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางกัญญาณัฐ สอสม
นางสาวนริสา ประสมพงศ์
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
นางสาวยัสมี สาเมาะ
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
นางสาวนุชนาฎ หอทอง
นายอัครพน ใจห้าว
ที่ปรึกษาทีม : ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี
และ อ.จิตรพงษ์เจริญจิตร

นักศึกษา ม.หาดใหญ่ คว้า 2 รางวัลในการประกวด โครงการ "ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ด้วย BCG Model" จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลา ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรยั่งยืนสงขลา จัดขึ้นวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
รางวัล ชนะเลิศหัวข้อ "Smart Market Organic"
1. นายสายัณห์ จันทร์ภูธร
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวนัสริน บูละ
นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "Phum Phuang" ความมั่นคงอาหารของคนเมือง
1. นายภูมิพัฒน์ เอี้ยวสกุล
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวปาลิตา ลำปัง
นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม
ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี / ผศ.ดร.เธียรชัย พันธ์คง / อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร