ทรรศนะจากศิษย์เก่า

ชื่อ นายวรวุฒิ จันทร์แดง
รหัสนักศึกษา 5405110051
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
อาชีพปัจจุบัน ผบ. หมู่ ป้องกับปราบปราม สภ.ย่านตาขาว

มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทำให้ผมมองเส้นทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น โดยส่วนตัวแล้วผมชอบชื่อคณะและชื่อสาขาวิชามากๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความรู้ในสิ่งที่ผมต้องการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การที่ผมได้รับความรู้และมีพื้นฐานที่ดี ทำให้ผมสามารถ นำไปใช้ต่อยอดพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง”

สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้
“สาขานี้เป็นสาขาที่ต้องเน้นการฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ ในห้องเรียนน้องๆอาจจะได้เรียนรู้แค่พื้นฐานและหลักการทำให้เกิดมุมมองใหม่ หลังจากจบการศึกษาที่ว่า งานที่ทำ กับสิ่งที่เรียน มีความแตกต่างกัน แต่นั่นแหละที่ทำให้เราเป็นคนพิเศษเสมอ ในทุกๆ สถานการณ์”


 

ชื่อ นางสาวรัตนา คุณชู
รหัสนักศึกษา 5405210004
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
อาชีพปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ สำนักงานบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6 จังหวดัภูเก็ต

มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความโดดเด่นในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ในสาขาที่เรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี และได้สัมผัสมิตรภาพที่ดีๆ จากเพื่อนร่วมสาขาอีกด้วยค่ะ”

สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้
“ในปัจจุบันภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำงาน เนื่องจากปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความต้องการผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”


 

ชื่อ ธวัชชัย จันทรทิพย์
รหัสนักศึกษา 5405110131
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
อาชีพปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว

มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“บรรยากาศความเป็นกันเองการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆ ท้้งเพื่อน น.ศ และคณะครูอาจารย์"

สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้
“คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยากอย่างที่คุณคิดแค่มีใจรัก อยากที่จะเรียนรู้ อยากที่จะศึกษา คุณจะสนุกกับการเรียนที่นี่ ทั้งบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ความเป็นกันเองของครูอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะในเรื่องต่างๆ ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่จบจากสาขานี้ขอแนะนำว่าพวกคุณจะสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์และอยากที่จะเรียนรู้ไม่สิ้นสุด "


 

ชื่อ นายธเนศ ช่วยภักดี
รหัสนักศึกษา 5405110052
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
อาชีพปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความอบอุ่นสำหรับคนที่เข้ามาเล่าเรียน นอกจากได้รับความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนแล้วยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่เช่นการทำกิจกรรมนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสนใจได้เรียนรู้ สิ่งที่ตนเองต้องการแสวงหา และมหาวิทยาลัยยังมีความอบอุ่นระหว่างครูบาอาจารย์และศิษย์ โดยศิษย์ทุกคนสามารถปรึกษาและหาความรู้ได้จากคณาจารย์ซึ่งเป็นกันเองกับศิษย์ โลกของการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดกว้างสำหรับนักแสวงหาเสมอ ”

สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้
“อยากให้น้องๆที่เข้ามาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยทุกคนได้ใช้ชีวิตของการเรียนให้คุ้มค่าตลอดระยะเวลาที่ได้สวมใสชุดนักศึกษา เพราะทุกบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจะช่วยสร้างเสริมให้ทุกคนกลายเป็นคนที่เข้มแข็งพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตเสมอมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไม่ใช่เพียงโอกาสทาง การศึกษาแต่หมายถึงโอกาสแห่งการค้นหาชีวิตของตนเองได้เช่นกัน ”


 

ชื่อ นาย ชลาวุธ แสงทรัพย์
รหัสนักศึกษา 4905110015
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2552
อาชีพปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527)จำกัด

มุมมองต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“เป็นมหาวิทาลัยที่มีความพร้อม และสามารถผลิตนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพออกสู่สังคม, เปิดกว้างทางความคิด และมีอิสระในการเรียนรู้ อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ คอยให้คำแนะนำ ชีแนะแนวทางต่างๆเป็นอย่างดี”

สิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในสาขานี้
“จงตั้งใจเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เพราะจะเป็นอาวุธให้เราสามารถต่อสู้ในสังคมต่อไป ”