Research Projects

ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
หัวหน้าโครงการ : โครงการพฤติกรรมในการเลือกรูปแบบการเดินทาง
เพื่อไปทำงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ


 

อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร
หัวหน้าโครงการ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ
ในแปลงเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


 

ดร.สุทธิสา ยาอีด
หัวหน้าโครงการ : การบำบัดสีและสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ด้วยโอโซนเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


 

อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
ผู้ร่วมวิจัย : การออกแบบเครื่องมือ นวัตกรรม พื้นที่ และชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะใหม่ขอประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่