Research Projects

ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
หัวหน้าโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับการเป็น “เมืองสีเขียวนครแห่งความสะอาด”
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)