คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สุทธิสา ยาอีด
ประธานกรรมการ

อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร
รองประธานกรรมการ

อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
กรรมการ

อาจารย์อดิศักดิ์ หวานใจ
กรรมการ

นางสาววิไลวรรณ ทวีรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจุฑาพัชร ทองยอด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ