ผลงานนักศึกษา 2556

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย (NSC 2014)

นายศรัณย์กร โคราช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2556 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นายศรัณย์กร โคราช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ในระดับมหาวิทยาลัยตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2556 มอบโดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงานเรื่อง ระบบขายบัตรกำนัลส่วนลด โดย นายจิรวัฒน์ ทองใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานเรื่องวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอันตราย จากไฟฟ้าช็อตที่ได้รับผลกระทบ จากการเกิดอุทกภัย โดย นายธวัชชัย อินทสระและนายอำพล หลักจิตตโร

นายสุรทิน พัฒนวงศ์ไทย และ นายพงศธร แสนท้าว นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายภาณุพงศ์ สวัสดี และ นายสถาพร สุขลิ้ม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช รุธิโก (อาจารย์ที่ปรึกษา)  ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูล ระบบท่อน้ำและหัวดับเพลิง เพื่อระงับเหตุอัคคีภัย บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์และไอโอเอส : กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ