ผลงานนักศึกษา 2558

นายคอลิด โต๊ะเก็ง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016
ประเภท Microsoft Word

ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานชื่อ “เกมส์เรียงเลขมหาสนุก (Puzzle Play)” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 นายกัญจน์ คำแฝง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นักศึกษาสาขา CM และ IT สอบผ่าน Oracle Ac ademy Certificate
ได้แก่

- นายสุธากร แซ่ตั้น
- นางสาวรอกีเย๊าะ สามแม
- นางสาววิศิษฏ์นาฏ ช่วยรักษ์
- นายเกรียงไกร เกียรติดำ
- นายจีรวัฒน์ มาตุเวช
- นางสาวตรีรัตน์ เดชจรัสโยธิน
- นายภาสวัตน์ ทามี