การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 24 เมษายน 2566 – 16 มิถุนายน 2566 

           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เล็งเห็นความสำคัญสำหรับการพัฒนานักศึกษา  ด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาใช้กับชีวิตจริง โดยการประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะสามารถรับนักศึกษาภายใต้การควบคุม  ดูแล  ติดตาม  และประมวลผล 

           ทั้งนี้  ในปีการศึกษา  2565  สาขาวิชาฯ  ได้ดำเนินการจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566  โดยมีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  6  คน