โครงการอบรมและแข่งขัน The Metaverse
โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง
(Merge Reality Become Reality)

           สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ร่วมกันจัดโครงการอบรมและแข่งขัน The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง (Merge Reality Become Reality)  วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ในด้านเทคโนโลยี Metaverse  ให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  โดยแบ่งการแข่งขันเป็นรอบภูมิภาค ได้แก่  ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคได้  จำนวนภาคละ 10 ทีม  ทำการแข่งขันละอบรมในระดับภูมิภาค  และคัดเลือกทีมจากทั่วประเทศไปแข่งขันในรอบสุดท้าย  ระดับประเทศ  ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค  กรุงเทพมหานคร

The Metaverse 65_08

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เล็งเห็นว่า  เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพสำหรับการแข่งขันของนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันให้แก่นักศึกษาในเวทีระดับประเทศ  รวมถึงเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับสาขาวิชาและคณะฯ  จึงได้ดำเนินการจัดส่งทีมนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะบริหารธุรกิจ  เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการอบรมและแข่งขัน
The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง (Merge Reality Become Reality)
  เพื่อการคัดเลือกระดับภูมิภาค และผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย ระดับประเทศ  จำนวน 2 ทีม  ได้แก่   
           1) ทีม Virtual Reality  ซึ่งเป็นการรวมทีมกันระหว่างนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับนักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ  คณะบริหารธุรกิจ     
           2) ทีม BRK  ซึ่งเป็นการรวมทีมกันระหว่างนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ   

           ทั้งนี้  การแข่งขันรอบสุดท้าย  ระดับประเทศ  จะกำหนดจัดขึ้น  ในวันที่  21-23  กรกฎาคม 2566 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค  กรุงเทพมหานคร