ผลงานนักศึกษา ปี 2562

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย นางสาวดลญา ราชพิบูลย์ นายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ นางสาววรรณพร ขวัญเอียด และนายณัฐกิตติ์ เฉิดฉิ้ม ในที่ชื่อทีม Eyesight v.2
ภายใต้การดูแลของ อ.จิตรพงษ์ เจริญจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาทีม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ” e-initative Hackathon”
Chage Role Chage Form Make it easy with e-initative. ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2563

นางสาวดลญา ราชพิบูลย์ นางสาววรรณพร ขวัญเอียด และนายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ ทีม “Eyesight” นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ จากการนำเสนอแอปพลิเคชั่น “HiwDi” แอปพลิเคชั่นในการฝากหิ้วของครบวงจร
ในการเข้าร่วมการประกวด Tech Startup Entrepreneurs รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้การดูแลอาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร รักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2562 จัดโดย "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (สสอท.)
นางสาว กันยาวีร์ ยีฮอ
ประเภทนักศึกษาวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี