การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 14

วันที่ 19 พฤษภาคม  2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  รูปแบบ Onsite และ Online 

           มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 
(The 14th Hatyai National and International Conference) โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2) เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4) เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้