สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิสา ยาอีด
ตำแหน่ง :: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้การจัดเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ และมีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไอทีระดับประเทศหลายหน่วยงานมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษามีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอนเช่น eService , e-Classroomมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ ได้เป็นอย่างดีดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ"