โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 (ฝึก 2 หลักสูตร 2559)

วันที่ 8 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566  ณ  โรงพยาบาลชุมชน  จำนวน 9 แห่ง

           ปัจจุบันประชากรไทยมีปัญหาทางด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสังคมไทยเป็นแห่งผู้สูงอายุ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพทางกายและใจที่ดี ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ เพื่อออกสู่ตลาดการทำงานและนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ในการนี้จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพและพัฒนาอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะการทำงานพื้นฐาน การทำงานเฉพาะด้าน รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต ตลอดจนการเพิ่มประสบการณ์การทำงานโดยตรงและโดยอ้อม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
           ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชากรของประเทศ รวมถึงให้เป็นไปตามรายวิชาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้แล้วนั้น ทางสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัด โครงการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้นักศึกษา มีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 คือเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง นำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน โดยการฝึกในแต่ละช่วงจะมีความแตกต่างของลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป 

           โดยในแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ของหลักสูตร ได้แบ่ง การฝึกประสบการณ์ ออกเป็น 3 ครั้ง คือ 
            1. การฝึกประสบการณ์ครั้งที่  1 จัดให้นักศึกษาในช่วง ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
            2. การฝึกประสบการณ์ครั้งที่  2 จัดให้นักศึกษาในช่วง ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 
            3. การฝึกประสบการณ์ครั้งที่  3 จัดให้นักศึกษาในช่วง ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

โครงการมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  

1) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานองค์กรสาธารณสุขเกี่ยวกับหน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวมในโรงพยาบาลชุมชน
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และแนวคิดจากมุมมองต่าง ๆ ในการทำงานวิชาชีพจากในองค์กรภาครัฐ รวมถึงประสบการณ์และทำงานในสายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในกับการทำงานในสถานการณ์จริง

ทั้งนี้  นักศึกษาจะดำเนินการฝึกฯ  ระหว่างวันที่  8  พฤษภาคม  ถึง  วันที่  23  มิถุนายน  2566  ณ  โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 9 แห่ง  ดังนี้

1) โรงพยาบาลนาหม่อม
2) โรงพยาบาลสะทิงพระ
3) โรงพยาบาลรัตภูมิ
4) โรงพยาบาลสิงหนคร
5) โรงพยาบาลควนเนียง
6) โรงพยาบาลจะนะ
7) โรงพยาบาลเทพา
8) โรงพยาบาลสะเดา
9) โรงพยาบาลปาดังเบซาร์