ผลงานนักศึกษา ปี 2563

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ
รางวัลชมเชย นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY หัวข้อ "นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?"
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
นักศึกษาสาขาสาธาณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากชื่อผลงาน “สละเพื่อเติมเต็ม เท่ากับสุขที่แท้จริง”

โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY หัวข้อ "นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?"
- รางวัลชมเชย อันดับ 4
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากชื่อผลงาน “The Positive Energy”