โครงการศึกษาดูงาน
การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 5 พฤษภาคม 2566  ณ  บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

           ด้วยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้องการส่งเสริมศักยภาพและสร้างแรงจูงใจต่อวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม”  ขึ้น  ในวันที่  5  พฤษภาคม  2566 
ณ  บริษัท  อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานจริงที่มีมาตรฐาน ซึ่งป็นหนึ่งในภาระกิจที่สำคัญในการทำงานเป็น จป. วิชาชีพ ของนักศึกษาในอนาคต

โครงการมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน