โครงการสำนึกรักบ้านเกิด

 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ชุมชนที่นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 อาศัยอยู่

           การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษานับเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการ มีทักษะด้านวิชาชีพ ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนำความรู้และทักษะกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ  
           ดังนั้น ในช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จึงจัดทำโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม ถึง  16  มิถุนายน  2566 ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่  ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชั้นปีที่ 2 ได้สร้างความตระหนักสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถที่มีไปพัฒนาและช่วยเหลือ ท้องถิ่นชุมชนที่อาศัยอยู่ สร้างประโยชน์ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ กับพื้นที่บริบทชุมชนของตนเอง มองเห็นจุดเด่น หรือสภาพปัญหาของชุมชน ที่ตนเองอาศัยอยู่และส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ระบบงานสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์และเรียนรู้การปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์จริง และเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิชาสาธารสุขชุมชนซึ่งได้นำนักศึกษาไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

โครงการมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  

1) เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะ การฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของตนเองในการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน
2) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของบ้านเกิด รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสาธารณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์