การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 12 สงขลา

25  เมษายน  2566 ณ โรงแรมต้นอ้อย  แกรนด์  โฮเต็ล  จังหวัดสงขลา

           มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา  ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่  25  เมษายน  2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมต้นอ้อย  แกรนด์  โฮเต็ล  โดยมี  ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมด้วย  ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.สุทธิสา  ยาอีด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ร่วมดำเนินการลงนามฯ ในครั้งนี้  
           การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อร่วมกันอำนวยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร การดูแลผู้สุงอายุ (Non-Degree) พัฒนาและจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ และงานวิจัยอื่นๆ  ด้านสุขภาพ ร่วมกันแบบบูรณาการ  รวมถึงร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการบริการวิชาการร่วมกัน