โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีที่ 26

9 เมษายน 2566 ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

           มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาใหญ่  ปีที่  26 
ในวันที่ 9  เมษายน  2566 ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์  ซึ่งมีกำหนดการ  ดังนี้