โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา
ครั้งที่ 20

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

           มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย  จากการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ  ดังนี้

1) เพื่อรับทราบปัญหาการใช้บริการของนักศึกษา
2) เพื่อการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการมหาวิทยาลัย
3) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น