ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี

 

ปรัชญา

เชี่ยวชาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณ สรรสร้างชุมชน

 

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นนักคิด สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจิตสาธารณะ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความสามารถในการจัดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุกร่วมกับชุมชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้

 

นโยบายคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพอีกทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน