สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4
Shadow

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

นักวิชาการด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข และด้านแรงงานในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

นักวิจัย  ผู้ช่วยนักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Occupational Health and Safety)