การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา