บุคลากรสนับสนุน

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไลวรรณ ทวีรัตน์
ตำแหน่ง :: เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ :: 0-7420-0300 ต่อ 105
อีเมล์ :: vilaiwan_t@hu.ac.th

ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา วท.บ. ศศ.ม.
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามนุษย์และสังคม
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่สำเร็จ 2551 2556

นางสาวจุฑาพัชร ทองยอด
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ :: 0-7420-0300 ต่อ 305
อีเมล์ :: juthamat@hu.ac.th

ระดับ ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วท.บ.
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีที่สำเร็จ 2551