สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดร.ดลรวี  แวเยง
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดร. อนุกูล เกียรติขวัญบุตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดร. อรวรรณ บุญยะแต่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดร.กัญญารัตน์ สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.สุทธิสา  ยาอีด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดร.วไลพร  พรหมณ์ชู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย