ประวัติ

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยได้จัดตั้งขึ้น ในปีการศึกษา 2545 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Bachelor of Science Program in Information Technology)  ปัจจุบันคณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  รับทราบให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2563

(2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  (Bachelor of Public Health (Community Public Health)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

(3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Bachelor of Science (Occupational Health and Safety )) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565