อาจารย์วิทวัส สุริยันยงค์
ตำแหน่ง :: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โทรศัพท์:: 0-7420-0300 ต่อ 133  
อีเมล์ :: witthawat@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

  - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  - การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย


การศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2547

ปริญญาตรี

วท.บ.

ฟิสิกส์-อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2558-ปัจจุบัน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์บริหาร
2557-ปัจจุบัน
  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2556-2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยคณบดี
2553-2556
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าสาขา
2552- ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำศูนย์สอบ MOS and Prometric มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำศูนย์สอบ
2552-2553
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองหัวหน้าสาขา
2543-2544
บริษัทโซนี่(ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่

วิทวัส  สุริยันยงค์. (2556). คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับภาษาไทย-มาลายูเบื้องต้น.การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัย
       วิทยาศาสตร์2556.
วิทวัส  สุริยันยงค์. (2556). ศึกษาคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษา
       ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่

วิทวัส  สุริยันยงค์. การปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานโดยใช้แนวคิด Lean
       :กรณีศึกษาการทำงานเกี่ยวกับการจัดรายวิชาและการลงทะเบียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.