วิสัยทัศน์

           ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ

           มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิด ค้นคว้า สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีสมรรถนะมืออาชีพและมีคุณธรรม มุ่งผลิตงานวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศศาสตร์อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเน้นให้มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายการสื่อสารและข้อมูลจากดาวเทียม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ปฏิบัติการ เชื่อมโยงควบคุมและจัดการระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้

นโยบายคุณภาพ

           คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามพันธะกิจที่ตั้งไว้ และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพอีกทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน