ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
:: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทรศัพท์:: 0-7420-0300 ต่อ 307  
อีเมล์ :: saowanee@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

- Software Analyst and Design
- Database Management System
- Remote Sensing
- Geographic Information System


การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาเอก
วท.ด.
ภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2558
ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549

ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2545

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2559-ปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยคณบดี
2558-2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2554-2558
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2552-2554
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชา
2549-2552
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เลขานุการคณะฯ
2547-2549
นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
2546-2546
บริษัท เค.เอส.พี อินเตอร์เคม  จำกัด
Marketing Communication

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ธิดาภัทร อนุชาญ . (2552). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการความรู้ . วารสารหาดใหญ่วิชาการ. ปีที่ 7
        ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552. ISSN 1686-1868.

ธิดาภัทร อนุชาญ . (2552). การท่องเที่ยวฟื้นประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช
       ตรัง และสตูล  (สัญญาเลขที่ ABTC/SSPNT/0004). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ปี 2552.

ธิดาภัทร อนุชาญ . (2558). การคาดการณ์พื้นที่เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา . การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 6

ธิดาภัทร อนุชาญ . (2559).การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ การอพยพ และที่ตั้งศูนย์อพยพจากเขตน้ำท่วม . วารสารวิทยาสาสตร์บูรพา ปีที่ 21
        ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559. หน้า 1 - 14 .

ธิดาภัทร อนุชาญ . (2559).การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง . การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 7

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่

ธิดาภัทร อนุชาญ . (2552).เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการการท่องเที่ยว ในจังหวัดสงขลา. ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
       ปี 2558. (กำลังดำเนินงานวิจัย)