รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์
ตำแหน่ง :: อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
โทร::074-200300 ต่อ 326
อีเมล์::teppagone_p@hu.ac.th

ประวัติการรับราชการ (อายุราชการ ๓๕ ปี)
1. ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
3.ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
4.ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

กศ.ม.

สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2533
ปริญญาตรี
กศ.บ.

สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2530


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2560-ปัจจุบัน

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน

2558-2559

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน

2557-2559

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2552-2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งต่างๆ

๑ ) สุขภาพจิตของครูในเขตพื้นที่ซึ่งเป็นเกาะชายฝั่งทะเลอันดามัน เขตการศึกษา 4 ( Mental Health the Teachers on the Island in Andaman Sea in Educational Region 4) ทุนกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาในการทำวิจัย ปี พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
๒ ) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน (The Development of Organizing Learning and Teaching Activities Models for the Students Consuming Behavior) ทุนกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาในการทำวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔
๓ ) การพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โรงเรียนศิริราษร์สามัคคี และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปัตตานี (The Development of Teaching Behavior Signify Emphasis on The Learners : Case of Thunyangdangpittayakom School Sirirathamakkee School and Suwanpaiboon School in Pattani, General Education Department.) ทุนกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาในการทำวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕
๔ ) การพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ (Reproductive Potential Devenlopment to Promote AID Protection in Tambon Level in Songkhla Province by Using Community Participation Medel of Health Promotion.) กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะเวลาในการทำวิจัย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
๕) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช ระดับตำบล (The Development of Mental Health Network for The Development the Caring of Psychiatric and Mental Disordered Patients in Tambon Level) ทุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะเวลาในการทำวิจัย ปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ (หัวหน้าโครงการ)
๖) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (The Potential Development Model to Modify the Behavior of the Diabetes mellitus and Hypertension risk people. with the Participation of Community .) ทุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะเวลาในการทำวิจัย ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๕๗ (หัวหน้าโครงการ)
๗ ) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ( Factors Effected to Cervical Cancer Screening among Women in Singhanakorn District, Songkhla Province.) กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะเวลาในการทำวิจัย ปี พ.ศ.๒๕๕๗– ๒๕๕๘ (หัวหน้าโครงการ)

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Phakamat Arunsawas, Chaweewon Boonshuyar, Natnaree Aimyong. Environmental and Psychological Factors as Predictors of Chronic Low Back Pain among Thai Elderly in Samutprakarn Province, Thailand. (2017). Journal of Health Research. 31(2).