ดร.สุทธิสา ยาอีด
ตำแหน่ง :: อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
โทร::074-200300 ต่อ 326
อีเมล์:: sutisa@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
2) การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์


การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาเอก
ปร.ด.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2560

ปริญญาโท
วศ.ม.

วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551

ปริญญาตรี
วศ.บ.
วิศวกรรมกระบวนการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2550

ปริญญาตรี
วท.บ.

อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2559

ใบประกอบวิชาชีพ : วิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี เลขที่ ภค.685


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2560-ปัจจุบัน

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน
2558-2559
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้ช่วยนักวิจัย
2556-2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์่
ผู้ช่วยนักวิจัย

การฝึกอบรม

ปี พ.ศ.

ฝึกอบรมโดย/สถานที่ฝึกอบรม

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

2015

UNIDO Regional Office in Thailand่
Certificate of Attendance Training of Trainers’ Workshop on Green Boiler Technology and Dioxin Analysis
2013
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
Certificate of Achievement Carbon Footprint of Products
2560
สภาการสาธารณสุขชุมชน
วุฒิบัตรผ่านการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560
2013
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)่
Certificate of Attendance ASEAN Synchrotron science camp
2559
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตร ผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่อง GC-ISQMS ด้วยตัวเอง
2557
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตร ผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่อง GC-TCD ด้วยตัวเอง
2557
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS
2553
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร หลักสูตร Excel กับการจัดการฐานข้อมูล
2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
- Yamsaengsung, R., Yaeed, S. and Ophithakorn, T., (2017). Vacuum frying of fish tofu and effect on oil quality usage life.

Journal of Food Process Engineering. 40(6),612587.doi:10.1111/jfpe.12587

- Yaeed, S., Tachapattaworakul, T.S. and Suksaroj, C., (2017). Mechanical pretreatment processes for Enhancement of biogas production from palm oil mill effluent (POME). Desalination and water treatment, 67, 133-139. doi: 10.5004/dwt.2017.20258

- Ophithakorn, T., Yaeed, S. (2016). Influence of temperature on microstructure and oil conent in vacuum frying of fish tofu. Int'l Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engg. (IJAAEE), 3(1) 170-174. doi: 10.15242/ijaaee.u0416218

ผลงานนำเสนอและตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- Yaeed, S and Ophithakorn, T. (2018). Sinking and Re-suspension of Tributyltin. Proceeding of the 7th International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences 2018. 1-3 May 2018, Sapporo Convention Center, Japan

- Yaeed, S., Vitayavirasuk, B., Tachapattaworakul, T.S. and Ophithakorn, T. (2017). Contamination by Butyltins in sediment from Songkhla Old-Town Coast. Proceeding of the 6th International Conference on Environment, Energy and Biotechnology. 21-22 August 2017, Japan. pp 49-53.

- Ophithakorn, T., Yaeed, S. (2016). Influence of temperature on microstructure and oil conent in vacuum frying of fish tofu. Proceeding of the 2nd International Conference on Chemical, Metallurgy and Environmental Engineering. 12-13 April 2016, Kyoto, Japan. pp 96-101.

- Yaeed, S., Suksaroj, C., and Tachapattaworakul, T.S. (2014). Oil removal and biomethane estimation of pretreated palm oil mill effluent (POME) by different pretreatment process. Proceeding of the 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014, 13-14 November 2014, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand. pp 108-113.

- Ophithakorn, T., Yaeed, S., and Tachapattaworakul, T. S. (2014). Harmful Effects of Tributyltin in Songkhla Old-Town Bay. Proceeding of the 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014. 13-14 November 2014, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand. pp 114-119.

- Yaeed, S., Suksaroj, C., and Tachapattaworakul, T. S. (2013). Effect of ultrasonication on biodegradability and biochemical methane potential of palm oil mill effluent (POME). Proceeding of the 9th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental Technologies. 5-8 July 2013, Narita Airport (Toyoko Inn Narita Kuko), Japan. pp 67.

- ภัทรพล กล่ำเสือ, ภณิดา ซ้ายขวัญ และ สุทธิสา ยาอีด (2561). การบำบัดน้ำเสียจากห้องพ่นสีด้วยโอโซน. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 20 มีนาคม 2561.

- ธิวาริ โอภิธากร และ สุทธิสา ยาอีด (2559). ปัจจัยทางกายภาพ-เคมีและความสามารถในการละลายน้ำของไตรบิวทิลทินในทะเลสาบสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6: การศึกษาและวัฒนธรรมเพ ื่อการพัฒนาท้องถิ่น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 15-16 สิงหาคม 2559. หน้า 832-840.

- ธิวาริ โอภิธากร และ สุทธิสา ยาอีด (2559). แบบจำลองคุณภาพน้ำทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีชายฝั่งเมืองเก่าสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6: การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 15-16 สิงหาคม 2559. หน้า 841-850.

- ธิวาริ โอภิธากร และ สุทธิสา ยาอีด (2559). แบบจำลองแผนภาพการบำบัดสารอินทรีย์ในระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวดิน. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6: การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 15-16 สิงหาคม 2559. หน้า 851-859.

- สุทธิสา ยาอีด, ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ และ ธนิต เฉลิมยานนท์ (2551). การดูดซับไอออนของสังกะสีและตะกั่วจากสารละลายน้ำด้วยวัสดุดูดซับแบบเดี่ยวและแบบผสม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเท ศไทย ครั้งที่ 18. โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา, ชลบุรี, 20-21 ตุลาคม 2551.

ประสบการณ์งานวิจัย

• ผู้ร่วมวิจัย โครงการการสำรวจการปนเปื้อนสารทาเลตในของเล่นสำหรับเด็ก (เมษายน 2561- มีนาคม 2562) • ผู้ร่วมวิจัย โครงการแบบจำลองการบำบัดไตรบิวทิลทินในระบบบึงประดิษฐ์ (เมษายน 2561- มีนาคม 2562) • ผู้ร่วมวิจัย โครงการการพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา แผนงาน การจัดการและการสร้างมูลค่าขยะชุมชนแบบบูรณาการ (มิถุนายน 2560- กรกฎาคม 2561) • ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจการปนเปื้อน

• ผู้ช่วยวิจัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยกระบวนการทางกายภาพ-เคมีเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มกราคม 2557- สิงหาคม 2558)

• ผู้ช่วยวิจัย โครงการการปนเปื้อนของสารออร์แกโนตินในอ่าวเมืองเก่าสงขลา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ธันวาคม 2558- กันยายน 2559)

• ผู้ช่วยวิจัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยกระบวนการทางกายภาพ-เคมีเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มกราคม 2557- สิงหาคม 2558)

• ทำวิจัย ณ Institue Europeen des Membranes, Universite Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส, นักวิจัยระดับปริญญาเอก Research program PHC SIAM (กันยายน 2556 - ธันวาคม 2556)

• ผู้ช่วยวิจัย โครงการกระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำใน อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กันยายน 2555 - สิงหาคม 2556)

• ผู้ช่วยวิจัย โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง ปี 2553 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554)

• ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาศักยภาพวัสดุสำหรับเพอร์มีเอเบิลรีแอคทีฟแบริเออร์เพื่อบำบัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กันยายน 2552 - สิงหาคม 2553)