ผลงานนักศึกษา 2560

Placeholder image
นางสาวกันยาวีร์ มะลาเฮง นายธัญญวิทย์ จันทะวงศ์ นายสุเมธา ใจเย็นและนายกิตติศักดิ์ รักแก้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำเสนอผลงาน MU-NE Electronic ได้รับเงินทุนไปต่อยอดผลงานจำนวน 100,000 บาท ในงานStartup Thailand League | รอบสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่17-18 สิงหาคม 2560
Placeholder image
สุธากร แซ่ตั้น นายเกรียงไกร เกียรติคำ และนายธนากร อมรพจน์นิมมาน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมจากการแข่งขันเกม Rov ในโครงการ E-Sport And Technology By SKRU 2017 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 13 กันยายน 2560
Placeholder image
นายคัชชา คงขาว นายปริวัติ แก้วอักษร และนายมโนรม เปวิวัฒน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ในการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA portal 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์