ผลงานนักศึกษา ปี 2562

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย นางสาวดลญา ราชพิบูลย์ นายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ นางสาววรรณพร ขวัญเอียด และนายณัฐกิตติ์ เฉิดฉิ้ม ในที่ชื่อทีม Eyesight v.2
ภายใต้การดูแลของ อ.จิตรพงษ์ เจริญจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาทีม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ” e-initative Hackathon”
Chage Role Chage Form Make it easy with e-initative. ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2563


นางสาวดลญา ราชพิบูลย์ นางสาววรรณพร ขวัญเอียด และนายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ ทีม “Eyesight” นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ จากการนำเสนอแอปพลิเคชั่น “HiwDi” แอปพลิเคชั่นในการฝากหิ้วของครบวงจร
ในการเข้าร่วมการประกวด Tech Startup Entrepreneurs รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้การดูแลอาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร รักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว กันยาวีร์ ยีฮอ
นักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2562 จัดโดย "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (สสอท.)ประเภทนักศึกษาวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

ผลงานนักศึกษา 2561

ผลงานนักศึกษา 2560

Placeholder image
นางสาวกันยาวีร์ มะลาเฮง นายธัญญวิทย์ จันทะวงศ์ นายสุเมธา ใจเย็นและนายกิตติศักดิ์ รักแก้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำเสนอผลงาน MU-NE Electronic ได้รับเงินทุนไปต่อยอดผลงานจำนวน 100,000 บาท ในงานStartup Thailand League | รอบสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่17-18 สิงหาคม 2560
Placeholder image
สุธากร แซ่ตั้น นายเกรียงไกร เกียรติคำ และนายธนากร อมรพจน์นิมมาน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมจากการแข่งขันเกม Rov ในโครงการ E-Sport And Technology By SKRU 2017 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 13 กันยายน 2560
Placeholder image
นายคัชชา คงขาว นายปริวัติ แก้วอักษร และนายมโนรม เปวิวัฒน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ในการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA portal 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานนักศึกษา 2559

Placeholder image
ทีม Finding Beauty นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่
แข่งขัน The Winner!! Thailand League 2017 : Songkhla ซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ใน START UP THAILAND SONGKLA 2017

ผลงานนักศึกษา 2558

Placeholder image
นายคอลิด โต๊ะเก็ง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 
ประเภท Microsoft Word
Placeholder image
ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานชื่อ “เกมส์เรียงเลขมหาสนุก (Puzzle Play)” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 นายกัญจน์ คำแฝง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
Placeholder image

นักศึกษาสาขา CM และ IT สอบผ่าน Oracle Ac ademy Certificate 
ได้แก่

- นายสุธากร แซ่ตั้น
- นางสาวรอกีเย๊าะ สามแม
- นางสาววิศิษฏ์นาฏ ช่วยรักษ์
- นายเกรียงไกร เกียรติดำ
- นายจีรวัฒน์ มาตุเวช
- นางสาวตรีรัตน์ เดชจรัสโยธิน
- นายภาสวัตน์ ทามี

ผลงานนักศึกษา 2557

ผลงานนักศึกษา 2556

Placeholder image
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย (NSC 2014)
Placeholder image
นายศรัณย์กร โคราช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2556 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Placeholder image
นายศรัณย์กร โคราช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ในระดับมหาวิทยาลัยตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2556 มอบโดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
Placeholder image
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงานเรื่อง ระบบขายบัตรกำนัลส่วนลด โดย นายจิรวัฒน์ ทองใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานเรื่องวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอันตราย จากไฟฟ้าช็อตที่ได้รับผลกระทบ จากการเกิดอุทกภัย โดย นายธวัชชัย อินทสระและนายอำพล หลักจิตตโร
Placeholder image
นายสุรทิน พัฒนวงศ์ไทย และ นายพงศธร แสนท้าว นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายภาณุพงศ์ สวัสดี และ นายสถาพร สุขลิ้ม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช รุธิโก (อาจารย์ที่ปรึกษา)  ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูล ระบบท่อน้ำและหัวดับเพลิง เพื่อระงับเหตุอัคคีภัย บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์และไอโอเอส : กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ