ผลงานอาจารย์ ปี 2564

ดร.สุทธิสา ยาอีด รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลบุคลากรดีด้านวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก (Outstanding) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผลงานอาจารย์ ปี 2563
ดร.สุทธิสา ยาอีด หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสารระดับนานาชาติ