ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
:: หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
:: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
โทรศัพท์ :: 0-7420-0300 ต่อ 104  
อีเมล์ :: poonyanuch@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

         -

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาเอก

ปร.ด.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557

ปริญญาโท
วท.ม.
เคมี-ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2541

ปริญญาตรี

วท.บ.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2536

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2555-ปัจจุบัน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาิวิทยาลัยหาดใหญ่
คณบดี
2552-2555
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาิวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2540
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ปุณยนุช รุธิรโก. (2558). การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราในอำเภอเขาชัยสน
        จังหวัดพัทลุง.วารสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 13(1).
Poonyanuch Ruthirako. (2015). Intensity and Pattern of Land Surface Temperature in Hatyai City, Thailand.Walailak Journal
       of Science and Technology (Q3), 12(1).
ปุณยนุช รุธิรโก. (2556).การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6(2).
ปุณยนุช รุธิรโก. (2554). พื้นที่สีเขียวและคุณภาพชีวิตของคนเมืองในหาดใหญ่.ว.สมาวิศวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.109-110.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ปุณยนุช รุธิรโก. (2558). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบท่อน้ำประตูน้ำ และการจ่ายน้ำ เพื่อระงับเหตุ
        อัคคีภัยฯ.การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 6.
ปุณยนุช รุธิรโก. (2558). การประเมินคุณภาพพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
        จังหวัดสงขลา.การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่14.
Poonyanuch Ruthirako. (2013). Geospatial Modeling of Surface Temperature  ofHatyaiCity, Thailand. International Conference
        on Environment, Energy and Biotechnology 8-9 June 2013, Kuala Lumpur, Malaysia.
ปุณยนุช รุธิรโก. (2556).การเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.การจัดประชุมและนำเสนอ
        ผลงานทางวิชาการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปุณยนุช รุธิรโก. (2553).การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณเขตรักษาพันธุ์
        สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.การประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่

ปุณยนุช รุธิรโก. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่รอบนอก.
ปุณยนุช รุธิรโก. การจัดระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้ำและหัวจ่ายน้ำประปาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส.

ผลงานเด่น
         
         1. งานวิจัยเรื่อง”ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา”
         2.  งานวิจัยเรื่อง”ศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาหมู่ที่ 3,4 และ 5 ตำบลคูขุด  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา”