อาจารย์ผกามาศ อรุณสวัสดิ์
ตำแหน่ง ::อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
โทรศัพท์::  0-7420-0300 ต่อ 326  
อีเมล์ ::phakamat@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
1) เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2) ผู้สูงอายุ

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

วท.ม.

ชีวสถิติ

มหาวิทยาลัยมหิดล
2558
ปริญญาตรี
วท.บ.

กายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2555


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2559-ปัจจุบัน

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2559
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2556-2558
-
สอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี
รายวิชาสถิติและคณิตศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ผกามาศ อรุณสวัสดิ์. (2558). ความเสี่ยงของอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในผู้สูงอายุ.การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15.
ผกามาศ อรุณสวัสดิ์. (2556). ผลของการจำกัดแขนและมือด้านปกติโดยการเคลื่อนไหวด้านอัมพาตแบบประยุกต์ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะเรื้อรัง. การประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติครั้งที่ 5.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Phakamat Arunsawas, Chaweewon Boonshuyar, Natnaree Aimyong. Environmental and Psychological Factors as Predictors of Chronic Low Back Pain among Thai Elderly in Samutprakarn Province, Thailand. (2017). Journal of Health Research. 31(2).


ผลงานเด่น

- รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ ประเภทดีมาก เรื่อง “ความเสี่ยงของอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในผู้สูงอายุ” จากการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
- การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เรื่อง “ผลของการจำกัดแขนและมือด้านปกติโดยการเคลื่อนไหวด้านอัมพาต แบบประยุกต์ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะเรื้อรัง”
จากการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ