อาจารย์พัชรินทร์  เสริมการดี
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
โทรศัพท์:: 0-7420-0300 ต่อ 325  
อีเมล์ :: patcharins@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

         -

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท
วท.ม.
ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2542

ปริญญาตรี

กศ.บ.

สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2539

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2557-ปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ผู้ช่วยคณบดี
2555-2557
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาิวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชา
2554-2555
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองหัวหน้าสาขาวิชา
2551-2554
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2547-2549
หจก.วี.พี.เซอร์วิส บอยเลอร์
ผู้จัดการทั่วไป
2546-2547
บริษัท รอสเนอร์ เมาท์บี้ เมดิเทรด
Supervisor of  Packing Department
2542-2546
บริษัท ออมนิเกรซ (ประเทศไทย) จำกัด
Supervisor of Cleanroom and Chlorination Department
2544-2546 
Supervisor  Chlorine Omnigrace Thailand  Ltd.
Supervisor

2539-2542

กรมทรัพากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
พัชรินทร์ เสริมการดี. (2558). เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน: สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง.
       การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6.
พัชรินทร์ เสริมการดี. เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน: เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัดในอําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
       แห่งชาติครั้งที่ 14
พัชรินทร์ เสริมการดี.(2557). การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.
       การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่
พัชรินทร์ เสริมการดี. การจัดการขยะของร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา.

ผลงานเด่น
- จัดทำโครงการสำนึกรักษ์ผืนป่า
- ร่วมวิจัยกับอาจารย์ในสาขาวิทย์-คณิต
- จัดทำโครงการ To be Idol
- โครงการในสาขาวิชา เช่น GIS ON TOUR, การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์