อาจารย์นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ
ตำแหน่ง :: อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
โทร::074-200300 ต่อ 326
อีเมล์::nunnaphat@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ


-

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท
ส.ม.

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

ปริญญาตรี
ส.บ.
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2558ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2560-ปัจจุบัน

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน
2559-2560

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ. ตาก

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2557-2558

ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ การพัฒนารูปแบบการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ในถิ่นทุรกันดาร

2556-2557

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยนักวิจัย

การฝึกอบรม

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Project Course) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยปทุมธานีและชมรมจริยธรรมการ วิจัยในคนในประเทศไทย ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรมขนาดกลางและขนาดย่อม ณ โรงแรม เซ็นทาราแม่สอด ฮิลล์รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยปทุมธานีและชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2559
4.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2561จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- เด่นพงษ์ วงวิจิตร และ มลฑา เพ็ชรสุวรรณ.(ชื่อเดิมมลฑา) (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) ในกลุ่มผู้ป่วยชนชาติพันธุ์ที่ติดเชื้อร่วมเอชไอวี/เอดส์ ที่มีผลการรักษาสำเร็จและครบถ้วน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2557 หนังสือประกอบการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1 เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21“Road to Public Health in 21 st Century”. 21-22 กรกฎาคม 2559

- สุเวช พิมน้ำเย็น, นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ, กาลัญญู อรุณ และ พยงค์ ขุนสะอาด. (2560) ความพึงพอใจต่อโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน. 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

- นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ วลีรัตน์ภมรพล อรุณศรี เอกวิทโยภาส สุเวช พิมน้ำเย็น และ กาลัญญู อรุณ. (2560). ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการใช้โปแกรมบริหารสมอง ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3 วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ. 26 พฤษภาคม 2560.

- Denpong Wongwichit, chatubhong Singharachai, Sirinan Suwanaporn, Wipob Suttana, Piyanut Poolviwat, Montha Phetsuwan, Warunya Srisang, Penpayom Suntharn, Chatuporn Phantakrasem. (2017). The associated factors of HBV and/or HCV with HIV coinfection among men who have sex with men (MSM) in the Northern region of Thailand, 2015 Journal of Medicine and Medical Sciences Vol. 8(3) pp. 031-041, May 2017 DOI: http:/dx.doi.org/10.14303/jmms.2017.033 Available online http://www.interesjournals.org/JMMS (http://www.interesjournals.org/jmms/may-2017-vol-8-issue-3) Copyright © 2017 International Research Journals.

- นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ สุเวช พิมน้ำเย็น . (2560). ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคออุจจาระร่วงในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2560

- สุเวช พิมน้ำเย็น งามนิตย์ ราชกิจ พยงค์ ขุนสะอาด วรัฏฐยา ทวีสุข นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ . (2560) การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดบริการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

- จตุพงศ์ สิงหราไชย เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ วิภพ สุทธนะ ปิยะนุช พูลวิวัฒน์ มลฑา เพ็ชรสุวรรณ วรัญญา ศรีแสง เพ็ญโพยม สัญฐาน จตุพร พันธะเกษม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อร่วมของไวรัสตับอักเสบบีและหรือ ไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ป่วยกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี พื้นที่ภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2557. (2560) เชียงรายเวชสาร วารสารวิชาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560