อาจารย์นัฐพงษ์ พวงแก้ว
ตำแหน่ง :: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
โทรศัพท์::  0-7420-0300 ต่อ 324  
อีเมล์ ::nattapong_p@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
- Geographic Information System
- Remote Sensing

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

อนุปริญญาโท

PGDip

Remote Sensing & Geographic Information System

Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific

2560

ปริญญาโท

วท.ม.

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2556

ปริญญาตรี

วท.บ.

ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2557-ปัจจุบัน
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2554 – 2556
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยนักวิจัย

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (Publications)
- Puangkaew, N., Suwanprasit, C., and Srichai, N. (2016). “A Study of Soil Moisture Content Using a Geographic Information System in Phuket Province.”, Burapha Science Journal. 21(2), 61-71.

- Suwanprasit, C., Puangkaew, N., and Srichai, N. (2013). “Water balance of Phuket province.”, Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 14(3), 1-8.

บทความวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ” (Academic Conference)
- Puangkaew, N., and Salae, R. (2016). “Forest Area Changes in Tonenga Chang Wildlife Sanctuary [Poster].” Proceeding of The 7rd Hatyai National and International Conference, Hatyai University, Songkhla, Thailand : 23 June, 2016.

- Phuthong, P., Ruthirako, P., Sermkarndee, P., Wunbua, J., Puangkaew, N. (2015). “The Flood Forecasting in Sadao Municipality, Sadao Sub-District, Sadao District, Songkhla Province [Presentation].” Proceeding of The 6rd Hatyai National Conference, Hatyai University, Songkhla, Thailand : 26 June, 2015.

- Suwanprasit, C., Puangkaew, N., and Srichai, N. (2013). “Water balance of Phuket province [Presentation].”, Proceeding of The 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers : The 1st (GIGRAD), Suranaree University of Technology (SUT), Thailand : 19 – 21 June, 2013.

- Puangkaew, N., Suwanprasit, C., and Srichai, N. (2012). “Effects of ENSO Phenomenon on Average Rainfall Dataset [Presentation].”, Proceeding of The 33rd Asian Conference on Remote Sensing, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand : 26-30 November, 2012.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่
- Puangkaew, N. “Geospatial Data Processing In Python A Case Study: Impact Of Classification Techniques On Land Use And Land Cover Mapping And On Land Use And Land Cover Change Prediction In Haridwar District, Uttarakhand State, India.”
- Puangkaew, N. “Land Use and Land Cover Change in Rattaphum District, Songkhla Province.”