อาจารย์ณัฏฐณิชา วรรณมณี
ตำแหน่ง :: ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
โทร::074-200300 ต่อ 326
อีเมล์:: nattanicha@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

-

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

ส.ม.

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2559

ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต(การแพทย์แผนไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2560-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2558 – 2559
สถาบันติวเตอร์ The Basic tutor
ติวเตอร์

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
- ณัฏฐณิชา วรรณมณี , เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ , คันธมาทน์ กาญจนภูมิ. (2560). การรับรู้อิทธิพล ระหว่างบุคคลและสถานการณ์ต่อการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (นำเสนอแบบบรรยาย). นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 เรื่องการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
-เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์, ณัฏฐณิชา วรรณมณี, ยุพดี อินทสร. (2560). การรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้อิทธิพลจากสถานการณ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (นำเสนอแบบบรรยาย). นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 เรื่องนวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน. วันที่ 31 พฤศจิกายน 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
-เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ และ ณัฏฐณิชา วรรณมณี. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ส่งตีพิมพ์วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(3).

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7420-0300 ต่อ 105 , 0-7420-0300 ต่อ 305 Fax : 0-7420-0354 E-mail : scitech@hu.ac.th
 © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved