อาจารย์ณธัชสร จุติสงขลา
ตำแหน่ง :: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โทรศัพท์ :: 0-7420-0300 ต่อ 320  
อีเมล์ :: nathatsorn@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

         -

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท
วท.ม.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์
2552

ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2539

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2553-ปัจจุบัน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
2553-ปัจจุบัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ
อาจารย์ประจำ
2552-2553
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
2540 – 2546
โปรแกรมเมอร์บริษัท เดอะ มอลล์กรุ๊ป จำกัด
โปรแกรมเมอร์

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ณธัชสร จุติสงขลา. การพัฒนา application สำหรับควบคุมอาหาร. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่
ณธัชสร จุติสงขลา. ปัจจัยด้านพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ.