ดร.กัลยา ตันสกุล
ตำแหน่ง :: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
โทร::074-200300 ต่อ 326
อีเมล์::kanlaya_t@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ


การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาเอก
PhD.

Counseling Psychology

Utara University Malaysia

2010

ปริญญาโท
วทม.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2548

ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
ระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543
ปริญญาโท
M.Sc.
Organic Chemistry
The University of Sheffield UK

2514

ปริญญาตรี
วทบ.

สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2542
อื่น ๆ
ประกาศนียบัตร

การพยาบาลและผดุงครรภ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
2532


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2558-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2544 – 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์
นักวิชาการสาธารณสุข
2532 - 2544
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 

การศึกษาดูงานระยะเวลา/ปี พ.ศ.

สถานที่ศึกษาดูงาน

หลักสูตรการศึกษาดูงาน

1 สัปดาห์ / 2547

Penang Hospital , Malaysia
Waste Management course
1 สัปดาห์ / 2548
D.O.E. Putrajaya , KL , Malaysia
Environment Management course
1 สัปดาห์ / 2553
University Malaysia Sabah Kota Kinabalu , Sabah , Malaysia
Association of Psychological and Education Counsellors of Asia-Pacific

 

การฝึกอบรมปี พ.ศ.

สถานที่ฝึกอบรม

วุฒิ/สาขา

2554

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา

-  ประกาศนียบัตร การพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนสำหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง

2550

- กลุ่มการพยาบาล รพ.หาดใหญ่

- วุฒิบัตร ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ให้คำปรึกษา ขั้นพื้นฐาน 

2548

- คณะพยาบาล มอ. และ รพ.จิตเวช
สงขลาราชนครินทร์

-  วุฒิบัตรอบรม สุขภาพจิต และ จิตเวช

2548

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  สงขลา

- วุฒิบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ความฉลาดด้านปัญญา และ อารมณ์  (IQ&EQ) ในเด็กประถมวัย

ผลงานทางวิชการ
ผลงานวิจัย
1).....สภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เคยเกิดอุจจาระร่วงอย่างแรงตำบลคูเต่า....ปี 2547...............
2)... Health care seeking behavior among Ko-Hong population, Thailand....ปี 2553..........

บทความวิจัย

1)...สภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เคยเกิดอุจจาระร่วงอย่างแรงตำบลคูเต่า….ในวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม…
2)...Health care seeking behavior among Ko-Hong population, Thailand ใน APECA Journal.......