รองศาสตราจารย์ ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา
ตำแหน่ง ::ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 
:: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
โทรศัพท์ ::074-200-300 ต่อ 671  
อีเมล์ :: poonyanuch@hu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาเอก

Ph.D.

Organic Chemistry

The University of Sheffield UK

2519

ปริญญาโท
วท.ม.
สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2518

ปริญญาโท

M.Sc.

Organic Chemistry

The University of Sheffield UK

2514

ปริญญาตรี

วท.บ

สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

2512

ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2558-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
2558-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2543-2558
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม์

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
Chantrapromma.(2015). Crystal structure of (E) -2-hydroxy-4’-methoxyaza-stilbene. Crystallographic Communications,
        Acta Cryst, E71, 571-573.