อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร
ตำแหน่ง ::  อาจารย์ประจำสาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โทรศัพท์::  0-7420-0300 ต่อ 324  
อีเมล์ :: jittrapong_j@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ


การศึกษา

ระดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

วท.ม.

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557

ปริญญาตรี
รศ.บ.
บริหารรัฐกิจ    
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2554

ปริญญาตรี

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553


ประสบการณ์ในการทำงาน

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำ
2554-2557
  
บริษัท สมิหลา เฮลท์ คอมมูนิตี้ จำกัด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่

จิตรพงษ์ เจริญจิตร,นิธิ ทะนนท์.(2557).ระบบงานตรวจสุขภาพ แฟมิลี่แคร์คลินิกเวชกรรมสงขลา.สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต
       สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา